نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

روایت شهید «مرتضی مطهری» در نخستین دفتر مجموعه «افلاکیان زمین»

روایت شهید «مرتضی مطهری» در نخستین دفتر مجموعه «افلاکیان زمین»

«استاد مطهری در تمام مدتی که امام خمینی در تبعید خارج از کشور به سر می‌بردند، ارتباط خود را با ایشان حفظ کرده بود و بارزترین نماینده طرز فکر امام در ایران به شمار می‌رفت. شهادت آیت‌الله سید مصطفی خمینی اوج این ارادت بود که زمینه‌ساز دوره جدید نهضت اسلامی گردید.» بخشی از فصل «امام به او اعتماد داشت» از نخستین دفتر مجموعه کتاب‌های «افلاکیان زمین» را خواندید.
ناگفته‌هایی از زندگی امیرسرتیپ «احمد دادبین» در کتاب «من زنده‌ام»

ناگفته‌هایی از زندگی امیرسرتیپ «احمد دادبین» در کتاب «من زنده‌ام»

«جیغ بلند بچه، مامان شاهی را از پای حوض پراند. مامان‌شاهی نفهمید پله‌های بلند و باریک را چه‌طور دویده و به اتاق رسیده است. احمدِ یک‌سال و نیمه روی زمین افتاده و جیغ می‌کشید. مامان‌شاهی بچه را از زمین بلند کرد. احمد جیغ می‌کشید و نفس نفس می‌زد. مامان‌شاهی بچه را برگرداند و محکم به پشتش کوبید. زن‌های همسایه به اتاق ریختند. مامان‌شاهی رو به صدیقه فریاد زد: حواست به بچه نبود.» کتاب «من زنده‌ام» اینگونه آغاز می‌شود.